සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
தேர்தலை நடத்த முடியுமென்று அனில் ஜாசிங்க சொன்னார்- பி.பீ.ஜயசுந்தரவின் சட்டத்தரணி « Lanka Views

தேர்தலை நடத்த முடியுமென்று அனில் ஜாசிங்க சொன்னார்- பி.பீ.ஜயசுந்தரவின் சட்டத்தரணிநாட்டில் தொற்று நோய் பரவலாகி வரும் நிலையில் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க முடியுமென சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜாசிங்கவினால் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி.பீ.ஜயசுந்தரவிற்கு அறிவுத்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.

உயர் நீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் முன்னிலையில் விளக்கமளித்த ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ரொமேஷ் த சில்வா இதனை வௌிப்படுத்தினார்.

பாராளுமன்றத்தை கலைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதியினால் வௌியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலையும், ஜூன் 20ம் திகதி பாராளுமன்றத் தேர்தலை நடத்துவதற்காக வௌியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலையும் சவாலுக்கு உட்படுத்தி தொடுக்கப்பட்ட அடிப்டை உரிமைகள் சம்பந்தமான மனு இன்று விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட போதே மேற்படி விடயம் தெரிய வந்துள்ளது.

நீதியரசர் ஜயந்த ஜயசூரிய, புவனெக அலுவிகாரே, சிசிர த ஆப்ரூ, பிரியந்த ஜயவர்தன மற்றும் விஜித் மலல்கொட ஆகிய நீதிபதிகள் முன்னிலையில் மனு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டபோது,  தேர்தல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாவதை தேர்தல் ஆணையம் தாமதப்படுத்துவது பிரச்சினையாக உள்ளதென சுட்டிக்காட்டினார். விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள் மீதான மனுக்களில் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி.பீ.ஜயசுந்தர பிரதிவாதியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.

 
Related News