සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
தேர்தல் செலவுகளுக்க மேலும் 50 கோடி வேண்டும்! – தேர்தல் ஆணையம் « Lanka Views

தேர்தல் செலவுகளுக்க மேலும் 50 கோடி வேண்டும்! – தேர்தல் ஆணையம்எதிர் வரும் பொதுத் தேர்தலை சுகாதார பாதுகாப்பு முறையின் கீழ் நடத்துவதற்கு 50 கோடி ரூபாய் மேலதிகமாகத் தேவைப்டுவதாக தேர்தல் ஆணையம் கூறுகிறது.

இதற்கிடையே தேர்தல் நிலையங்களில் பயன்படுத்துவதற்கா விலைக்கு வாங்கியுள்ள கைகளை சுத்தப்படுத்தும் திரவம்இ முகக் கவசம்இ வாய் மற்றும் விரல்களில் மை பூசப் பயன்படும் மெழுகு ஆகிவற்றை மாவட்டங்களுக்கு விநியோகிக்கும் நடவடிக்கை 23ம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகவும் தேர்;தல் ஆணையத்தின் அதிகாரியொருவர் கூறினார்.

வாக்குகள் எண்ணப்படும் நிலையங்களுக்கு உடல் வெப்பத்தை சோதிக்கும் 60 கருவிகளை வாங்கவும் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது .

தேர்தல் செலவுகளுக்காக திறைசேரி இதுவரை 100 கோடி ரூபா வழங்கியுள்ளதாகவும் ஆணையம் கூறுகிறது. முத்திரை செலவுகளுக்காக 10 கோடி ரூபா அரசாங்க அச்சகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேற்படி அதிகாரி கூறினார்.

இதற்கிடையே தேர்தல் செலவுகளுக்காக தேர்தல் ஆணையம் மேலும் 50 கோடி ரூபா திறைசேரியிடம் கேட்டுள்ளது.

 
Related News