සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
தேர்தல் நடத்தக் கூடிய சூழ்நிலை இல்லை! -தேர்தல் ஆணையம் « Lanka Views

தேர்தல் நடத்தக் கூடிய சூழ்நிலை இல்லை! -தேர்தல் ஆணையம்கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ள நிலையில் எதிர்வரும் ஜூன் 20ம் திகதி பொதுத் தேர்தலை நடத்துவது சாத்தியக்கூறுகள் கிடையாதென தேர்தல் ஆணையம் இன்று (20) உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ளது. உயர்நீதிமன்றத்தின் 5 பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் முன்னிலையில் அழைக்கப்பட்ட தேர்தல் தினம் சம்பந்தமாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணையின்போதே தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய  மற்றும் அதன் உறுப்பினர் நளின் அபேசேகர சார்பாக தோற்றிய ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சாலிய பீரிஸ்  இன்று (20) அறிவித்தார்.

இது தொடர்பில் மேலும் விளக்கமளித்த சட்டத்தரணி, தொற்று நோய் நிலைமை தணிந்த பின்னர் தேர்தலை நடத்த முடியுமென்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் கிடைக்கும் வரை தேர்தலை நடத்த முடியாதென சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் உட்பட சுகாதாரத் துறைகள் குறித்துரைத்துள்ளன. அவ்வாறு தேர்தல் நடத்த முடியுமென்பதற்கான பரிந்துரைகள் சுகாதார துறைகளிலிருந்து கிடைத்த 70 நாட்களுக்குள் தேர்தலை நடத்துவதற்கான சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்ய முடியுமென தேர்தல் ஆணையம் சட்டத்தரணியின் ஊடாக நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்தது.
Related News