සිංහල
English
Contact
Wednesday 21st August 2019    
தேர்தல் போட்டியின் முன்னால் உரிமைகளை மறைக்க இடமளியோம்! « Lanka Views

தேர்தல் போட்டியின் முன்னால் உரிமைகளை மறைக்க இடமளியோம்!உழைக்கும் மக்கள் தற்போது முகம் கொடுத்துவரும் சவால்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலையம் இன்று (18) நடைபயணத்துடன் ஆர்ப்பாட்டமொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

  • தேர்தல் போட்டியின் முன்னால் தொழிலாளர் உரிமைகளை மறைக்க  இடமளியோம்!
  • புதிய தொழிலாளர் வௌ்ளை அறிக்கையை,  CTA_PTA  அடக்குமுறை சட்டத்தை தோற்கடிப்போம்!
  • ஓய்வூதியத்தில், சேமலாப நிதியத்தில கை வைக்காதே!
  • அரச, தனியார், தோட்டத்துறை ஊழியர்களின் சம்பளத்தை அதிகரி!

ஆகிய கோசங்களை முன்னிறுத்தி கொழும்பு, மருதானை எல்பின்ஸ்டன் தியேட்டருக்கு அருகிலிருந்து ஆரம்பமான நடைப்பயணம் டெக்னிகல் சந்தி, புறக்கோட்டை பஸ் தரிப்பிடம்  முன்பாகச் சென்று கோட்டை புகையிரத நிலையம் வரை சென்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நிறைவடைந்தது.

     
Related News