සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
தொற்று நோய் காரணமாக வௌிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் கவனிக்காது விடப்பட்டுள்ளனர்- தொ.போரா. மத்தியநிலையம் « Lanka Views

தொற்று நோய் காரணமாக வௌிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் கவனிக்காது விடப்பட்டுள்ளனர்- தொ.போரா. மத்தியநிலையம்வேலை இழந்தமையினல் அன்றாட உணவைக் கூட பெற முடியாமல் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிர்க்கதியாக விடப்பட்டுள்ள இலங்கையைச் சேர்ந்த உழைப்பாளிகளை இலங்கைக்கு அழைத்து வர உடனடியாக ஏற்பாடு செய்யுமாறு “தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலையம்” வௌிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்திடம் கேட்டுள்ளது.

தற்போது மத்தியக் கிழக்கின் பல்வேறு இடங்களில் அல்லது தூதுவராலயங்களில் சிக்கியிருக்கும் பணியாளர்கள் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக, தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலையம்  வௌிநாட்டு வேலை வாய்ப்புப் பணியகத்திற்கு கடந்த மே 15ம் திகதி அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. கொரோன பரம்பல் காலத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் சிக்கியுள்ள  இலங்கையர்களை இலங்கைக்கு அழைத்துவருவதில் காணப்பட்ட கரிசணை, வருடாந்தம் சுமார் 7 பில்லியன் வௌிநாட்டு செலவானியை பெற்றுத் தரும் வௌிநாட்டில் பணியாற்றும் இலங்கை உழைப்பாளிகளின் விடயத்தில் காணப்படவில்லையெனவும், அவர்கள் மறந்துவிடப்பட்டுள்ளார்கள் எனவும் அக்கடிதத்தில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Related News