සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
தொழிற்சாலை ஊழியர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் வேண்டும்- அன்டன் மாக்ஸ் « Lanka Views

தொழிற்சாலை ஊழியர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் வேண்டும்- அன்டன் மாக்ஸ்தற்போதைய நிலைமையில் சுதந்திர வர்த்தக வலய தொழிற்சாலைகளை மூடுவது தீர்வாக இருக்காதெனவும், குறித்த சுகாதார பரிந்துரைகள் செயற்படுவதை உறுதி செய்து உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை நடாத்திச் செல்வதுதான் சிறந்ததெனவும் சுதந்திர வர்த்தக வலய மற்றும் பொது சுகாதார ஊழியர் சங்கத்தின் செயலாளர் அன்டன் மாக்ஸ் கூறுகிறார்.

சுதந்திர வர்த்தக வலயத்திலுள்ள சில தொழிற்சாலைகளில் கொரோனா தாக்கத்திற்கு உள்ளானவர்கள் காணப்பட்டாலும், வலயத்தை மூடிவிட அரசாங்கம் எடுத்துள்ள தீர்மானம் குறித்து ‘லங்காவீவ்ஸி’ன் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

தொழிற்சாலைகளை மூடும் பட்சத்தில் ஊழியர்கள் தற்போது அனுபவிக்கும் உரிமைகள் இல்லாமலாவது மட்டுமல்ல, ஊழியர்களின் தொழிலுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுமெனவும் அன்டன் மாக்ஸ் கூறுகிறார். இவற்றை கவனத்தில் கொண்டுதான் பிரண்டிக்ஸ் நிறுவனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை குறித்து வெளிப்படையான விசாரணை நடைபெற வேண்டுமென அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக் கொள்வதாகவும் கூறினார்.

 
Related News