සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
2025 வரை என்னை அசைக்க முடியாது ! – ரணில் « Lanka Views

2025 வரை என்னை அசைக்க முடியாது ! – ரணில்நேற்று ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் உரையாற்றி அக்கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க 2025  தேர்தலில் தான் போட்டியிடப் போவதில்லையெனக் கூறினார்.

அதுமாத்திரமல்ல 2023ல் கட்சிக்கு புதிய தலைவரொருவரை நியமிக்க வேண்டுமெனவும் அவர் கூறினார். அதோடு, அதுவரை தனது தலைமையில் கட்சி செயற்பட வேண்டுமென்பதே கட்சியின் பெரும்பான்மையினரது விருப்பமாகுமெனவும் குறிப்பிட்டார்.

அதன்போது கட்சியின் பெருமபான்மை உறுப்பினர் அவரது கூற்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் அவரது தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதெனவும் அவர்கள் கூறினர்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைமையில் ரணில் நீடிப்பாரா?  சஜித் பிரேமதாச கட்சியிலிருந்து வௌியேறி புதிய கட்சி தொடங்குவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

எது எப்படியிருந்தாலும் ஒரே நபர்கள் இந்நாட்டில் எதிர்க் கட்சியினராகவும், ஆளும் கட்சியினராகவும் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து இந்த நாட்டை கூறு போட்டு விற்பது மாத்திரமல்ல, மக்களுக்கு நல்ல நகைச்சுவைகளையும் வழங்கிக் கொண்டிருப்பது என்னவோ உண்மை.

 
Related News