සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
தொழிலாளர் போராட்ட மத்தியநிலையத்தினால்”உழைக்கும் மக்கள் நிகழ்ச்சிநிரல்” « Lanka Views

தொழிலாளர் போராட்ட மத்தியநிலையத்தினால்”உழைக்கும் மக்கள் நிகழ்ச்சிநிரல்”இன்றைய நெருக்கடியின் முன்னால் உழைக்கும் மக்களை பல்வேறு அரசியல் நோக்கங்களுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் முறைப்படுத்தும் நிலைமையில், அவர்களது நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும், உரிமைகளை வெல்லவும் “உழைக்கும் மக்களின் உழைக்கும் மக்களின் நிகழ்ச்சி நிரலை” முன் வைப்பதற்கு தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலையம் தயாராகின்றது.

இந்த “உழைக்கும் மக்கள் நிகழ்ச்சி நிரலை” முன் வைக்கும் நிகழ்வு நாளை (3) மாலை 3.30க்கு கொழும்பு பொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Related News