සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
தோட்டத் தொழிலாளர்களின் போராட்டம் நியாயமானதா? « Lanka Views

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் போராட்டம் நியாயமானதா?தோட்டத் தொழிலார்களின் போராட்டம் மீண்டும் தொழிற்சங்கத் தலைவர்களால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிஸின் தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் கூறுகிறார் ஜனாதிபதியின்  கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க போராட்டத்தை கைவிடத் தீர்மானித்த்தாக. தோட்டத் தொழிலாளர்களின் ஆகக் குறைந்த நாள் சம்பளம் 1000 ரூபாய்க்கும் கூடுதலாக வேண்டுமென்ற கோரிக்கை நியாயமானதென நிபுணர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். பேராதனை பல்கலைக்கழக பொருளாதார விஞ்ஞானப் பிரிவின் பேராசிரியர் விஜயச்சந்திரன் அடங்கிய குழுவினர் நடத்திய ஆய்வின் மூலம் அது தெரிய வந்துள்ளது. விரிவுரையாளர் ஜனக ரத்னப்பிரிய சமீபத்தில்  The Island  பத்திரிகைக்கு எழுதிய கட்டுரையில் 1000 ரூபாய் நாள் சம்பளம் வழங்குவது பெருந்தோட்டத் துறைக்கு சுமையாக இருக்காதென குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சம்பள சபைக்கு ஏற்ப தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சேமலாப நிதியத்திற்காக கணக்கிடும்போது நாள் சமபளம் 545 ரூபாயும் அதற்கு மேலதிகமாக 135 ரூபாய் கொடுப்பனவும் கிடைக்கிறது. ஏனைய துறைகளில் சேமலாப நிதியம் கணக்கிடும்போது சமபளம் உட்பட சகல கொடுப்பனவுகளும் சம்பளத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறது. இந்த உரிமை கூட தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு எப்போதும் கிடைத்ததில்லை. இதன்படி தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு மாதத்திற்கு 10000 -12000 ரூபாயே கிடைக்கிறது. நோய் காரணமாக வேலைக்குச் செல்ல முடியாவிட்டால் அந்த நாளுக்கு சம்பளம் கிடையாது. தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வு மிகவும் பரிதாபமானது. அவர்கள் இன்றும் கூட சிறிய லயன் அறைகளிலேயே வசிக்கிறார்கள். தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் அமைச்சர் என்ற பெயரில் அமைச்சுப் பட்டங்கள் இருந்தாலும் அதனால் தொழிலாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை. ஆகவேதான் தோட்டப் பகுதி இளைஞர்களும் யுவதிகளும் கூலி வேலையாவது செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேருகிறார்கள். தோட்டத் தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தபோதுதான் இவ்வாறு தோட்டப் பகுதிளிலிருந்து வெளியேறி கொழும்புக்கு வந்து தொழில் செய்யும் இளைஞர்கள் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் கேட்டு சில மாதங்களுக் முன்பு கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அரசாங்கத்திற்குள் புகுந்துக் கொண்டு சிறப்புரிமைகளை அனுபவித்து வரும் எந்த மலையக அரசியல்வாதியும் இந்த போராட்டத்தின் பக்கம் திரும்பியும் பார்க்கவில்லை.

தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தால் தோட்டத் தொழில் துறையை நடாத்திச் செல்ல முடியாதென தோட்டக் கம்பனிகள் கூறுகின்றன. இது அப்பட்டமான பொய்.  உண்மையிலேயே தோட்டக் கம்பனிகள் விரைவாக லாபம்​ பெற நினைக்கிறார்களேயன்றி தொழிற் துறையை முன்னேற்ற முயற்சிப்பதில்லை. உலக தேயிலை சந்தையை பிடித்துக்கொள்ள எந்த முயற்சியும் செய்வதில்லை. இன்றைய தோட்டத் தொழிலாளர்கள் முன்பைவிட முன்னேறியவர்கள். வாழ்வதற்குப் போதுமான சமபளத்தை தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது தோட்ட நிர்வாகத்தை தொழிலாளர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கம்பனிகள் வெளியேற வேண்டும்.
Related News