සිංහල
English
Contact
Sunday 29th March 2020    
தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்கத் தீர்மானம் ! « Lanka Views

தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்கத் தீர்மானம் !தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நாள் சம்பளத்தை மார்ச் 1ம் திகதியிலிருந்து 1000 ரூபா வரை அதிகரிக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இது விடயமாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவினால் நேற்று (14) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிருபத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரமளித்துள்ளது.

அதன்படி, தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பளம் 1000 ரூபா வரை அதிகரிக்கப்படும் தீர்மானம்தைப்பொங்கல் தினத்தன்று வௌியிடப்படுமென கூறப்பட்டது.

தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபா சம்பளம் கேட்டு கடந்த சில வருடங்களாக தொழிற்சங்கங்கள், இடதுசாரிய அமைப்புகள் உட்பட பலர் போராடி வந்தனர். ஆனால் நல்லாட்சி அரசாங்கம் தோட்ட முதலாளிமாருக்கு சார்ப்பாக செயற்பட்டு தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை காட்டிக் கொடுத்தது. தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நாள் சம்பளம் 1000 ரூபா வரை அதிகரிக்கப்படுமென ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ ஜனாதிபதித் தேர்தலின்போது வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்.

தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு நிச்சயமாக 1000 ரூபா நாள் சம்பளம் வளங்குவதாயின் அது 1000 சம்பளப் போராட்டத்திற்குக் கிடைத்த வெற்றியாகும். ஆனால், தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு அரசாங்கம் சம்பளம் வழங்குவதில்லை. எனவே, தோட்ட முதலாளிமார் இந்த சம்பள அதிகரிப்பிற்கு இணங்க வேண்டும். முதலாளிமாரும், தொழிற் சங்கங்களும் ஒப்பமிடும் கூட்டு உடாகத்தான் சம்பளம் அதிகரிபடும். இது விடயத்தில் தோட்ட முதலாளிமான என்ன முடிவெடுப்பார்கள் என்பது தெரியாது.

அது சரி, மார்ச் 2ம் திகதி பாராளுமன்றம கலைக்கப்பட்டால் அதோகதி தானா?
Related News