සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
நல்லாட்சி நண்பர்களுக்கு இலங்கை வங்கி வழங்கிய 8000 கோடியை அறவிட முடியவில்லை ! « Lanka Views

நல்லாட்சி நண்பர்களுக்கு இலங்கை வங்கி வழங்கிய 8000 கோடியை அறவிட முடியவில்லை !நல்லாட்டசி அரசாங்க காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நபர்களுக்கு இலங்கை வங்கி வழங்கியுள்ள கடனை அறவிட முடியாதுள்ளதாக பிரகதி வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் தலைவர் நிசாந்த சமரசிங்க கூறுகிறார். அக்கடன்கள் காலாவதியான பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.

டாக்டர் என்.எம். பெரேரா மன்றத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின்போது கருத்து தெரிவித்த அவர், ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் நான்கு பிரபலங்களும் இவற்றில் அடங்குவதாகவும், இந்தக் காலத்தில் இலங்கை வங்கியினால் வெட்டப்பட்டுள்ள வாராக் கடன் ரூ.500 கோடிக்கும் மேலாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இலங்கை வங்கியின் முன்னாள் முகாமையாளருக்கு வழங்கப்பட்ட ரூ.250 லட்சம் மதிப்புள்ள பிராடோ வாகனத்தை அவர் ஓய்வு பெற்றுச் செல்லும்போது ரூ.6 லட்சம் செலுத்தி  எடுத்துச் சென்றுள்ளதாக மேற்படி வங்கிச் சங்கத்தின் தலைவர் வௌிப்படுத்தினார். இது சம்பந்தமாக இலஞ்ச ஆணையத்திற்கும், பாராளுமன்ற கோப் கமிட்டிக்கும் முறையிட்ட போதிலும் இதுவரை எந்த விசாரணையும் நடத்தப்படவில்லையெனவும் அவர் கூறினார்.

மத்திய வங்கியின் முகாமையார் தற்போது ஈ.டீ.ஐ.நிறுவனத்தில் நிலவும் பிரச்சினைகளை விசாரிக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆணையத்தின் உறுப்பினராக இருப்பதாகவும் நிசாந்த சமரசிங்க கூறுகிறார்.
Related News