සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
“நல்லிணக்கம் என்பது சிங்கள இளைஞனும் தமிழ் யுவதியும் காதலிப்பதா?” –நெரஞ்சனீ சன்முகராஜா « Lanka Views

“நல்லிணக்கம் என்பது சிங்கள இளைஞனும் தமிழ் யுவதியும் காதலிப்பதா?” –நெரஞ்சனீ சன்முகராஜாசிங்கள சினிமாவில் நல்லிணக்கம் என்பது, ஒரு தமிழ் யுவதி சிங்கள இராணுவ வீரனை காதலிப்பதில் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சிங்கள சினிமா நடிகை நெரஞ்சனீ சன்முகராஜா கூறுகிறார்.

தேவிந்த கோங்கஹகேயின் தயாரிப்பாக வெளிவந்துள்ள “கிரி வசி புர” என்ற சிங்கள திரைப்படம் சம்பந்தமாக செப்டம்பர் 14ம் திகதி நடந்த ஊடக சந்திப்பின் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.

யுத்தம் சம்பந்தமான தயாரிப்புகளில் சிக்கியிருக்க வேண்டிய நிலை இலங்கை தமிழ் நடிகர்களுக்கு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், அதையும் கடந்த வாழ்க்கையொன்று தமிழ் சமூகத்திற்கு இருப்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதிருப்பது கவலைக்குரிய விடயமாகுமெனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

நல்லிணக்கம் என்பது ஒரு தமிழ் யுவதி ஒரு சிங்கள இளைஞனை காதலிப்பதில் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சுட்டிக் காட்டும் அவர், அதற்கு இலங்கை சினிமா கலைஞர்களும் தமிழ் சினிமா கலைஞர்களும் பொறுப்பேற்க வேண்டுமெனவும் அவர் மேலும் வலியுறுத்தினார். அது மட்டுமல்ல, தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கு இந்தியாவை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை விட தமதேயான படைப்புகளை உருவாக்கும் சக்தியும் துணிவும் இருக்க வேண்டுமெனவும், தமிழ் நடிகை என்ற வகையில் தனக்கும் தர்ஷன் தர்மராஜ் போன்ற கலைஞர்களுக்கும் விருதுகளும், படைப்புகளுக்கான மதிப்பீட்டு விருதுகளும் கிடைத்தமை அதற்கான ஆரம்பமாகுமெனவும் அவர் கூறினார்.

இலங்கை கலைஞர்கள் இலங்கை தமிழ் படைப்புகளை மதிக்கத் தவறியுள்ளனர். தமிழ் கலை படைப்புகள் உருவாக வேண்டுமெனில் அவர்கள் இந்திய சினிமா கலைகளுக்கு அடிமையாவதை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டுமெனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

 
Related News