සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
நவம்பர் 29: இன்றைய தேதி – அன்றைய சேதி : « Lanka Views

நவம்பர் 29: இன்றைய தேதி – அன்றைய சேதி :1781 – காப்பீட்டுத் தொகையை (Insurance claim) பெறுவதற்கு ஜோங் (Zong) என்ற பிரிட்டனைச் சேர்ந்த கப்பலில் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அடிமைகளாக பிடித்து கொண்டு வரப்பட்ட கருப்பின மக்கள் கடலில் வீசி படுகொலை செய்யப்பட்டனர். நவம்பர் 29-ல் பெண்கள் சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 50 – க்கும் மேற்பட்ட ஆப்பிரிக்கர்களும் அடுத்த சில நாட்களில் 70-க்கும் மேற்பட்டோர் கடலில் வீசப்பட்டனர். இந்த கொடூரத்தைப் பார்த்து மேலும் 10 பேர் கடலில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர். கப்பல் ஜமைக்காவை அடைந்த போது, மொத்தம் 140-க்கும் மேற்பட்ட ஆப்பிரிக்கர்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தனர். ஜோங் படுகொலை என்று அழைக்கப்படும் இது ‘நாகரிக’ ஐரோப்பிய வெள்ளையர்கள் கருப்பின மக்களுக்கு இழைத்த அநீதிக்கு ஒரு சான்று

 
Related News