සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
நாங்கள் அப்பாவிகள், குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்துங்கள்!- திருக்குமார் நடேசன் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் « Lanka Views

நாங்கள் அப்பாவிகள், குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்துங்கள்!- திருக்குமார் நடேசன் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம்‘பண்டோரா பேபர்ஸ்’ என்ற ஆவணத்தின் மூலம் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக நடத்தப்படும் பரப்புரையினால் தானும் தனது மனைவி நிருபமா ராஜபக்ஷவும் குற்றவாளிகளாக கருதப்படுவதாகவும், ஆகவே இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் உடனடியாக விசாரணை நடத்துமாறும் வேண்டிக் கொள்வதாக திருக்குமார் நடேசன் ஜனாதிபதிக்கு கடிதமூலம் அறிவித்துள்ளார்.

இந்த குற்றச்சாட்டு சம்பந்தமாக அப்பாவிகளான தானும் தனது மனைவியும் பெரும் மனவேதனையில் உள்ளதாகக் கூறும் பிரபல வியாபாரியான நடேசன் கூறியுள்ளார். அதோடு, சுயாதீன விசாரணைக்காக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிரொருவரை நியமிக்குமாறும் அவர் கோரியுள்ளார்
ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தின் பிரதியொன்று பிரதமருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன், ஊடகங்களும் அதனை பிரசுரித்துள்ளன.
Related News