සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
நாடு முடக்கப்பட மாட்டாது! – இராணுவத் தளபதி « Lanka Views

நாடு முடக்கப்பட மாட்டாது! – இராணுவத் தளபதிநாட்டை முழுமையாக முடக்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்படவில்லையென இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா இன்று கூறியுள்ளார்.

எவ்வாறாயினும், மாகாணங்களுக்கிடையிலான போக்குவரத்து எதிர்வரும் சில நாட்களில் தடை செய்யப்படக் கூடுமெனவும் அவர் மேலும் அறிவித்துள்ளார்.
Related News