සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
நிதி தொடர்பிலான அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு ஏப்ரல் 30 வரை மாத்திரமே! « Lanka Views

நிதி தொடர்பிலான அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு ஏப்ரல் 30 வரை மாத்திரமே!அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி ஜனாதிபதிக்கு ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்த பணம் பெற்றுக் கொள்ளும் அதிகாரம்  நிறைவேற்றப்பட்ட இடைக்கால கணக்கின் கால எல்லை நிறைவடையும் இறுதி நாளான ஏப்ரல் 30 மாத்திரமே செல்லுபடியாகும் என்பதால், அரச செலவீனங்கள் மற்றும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தல் ஆகியவற்றுக்கான செலவீனங்களுக்கு பிரச்சினை ஏற்படுமென ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கு சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

ஏப்ரல் 30 ம் திகதி வரை கூட இடைக்கால கணக்கிற்கு புறம்பாக பணம் செலவு செய்யும் ஆற்றல் ஜனாதிபதிக்கு கிடையாதெனவும், இது குறித்து அரசாங்கம் இதுவரை கவனம் செலுத்தவில்லையெனவும் குறிப்பிடும் ரணில் விக்ரமசிங்க, பொதுத் தேர்தலை நடத்தி, ஏப்ரல் 30 திகதிக்கு முன்னர் பாராளுமன்றத்தை கூட்ட முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளமையால், அன்றைய தினத்திற்குப் பின்னர் அரச ஊழியர்களின் சம்பளம், சுகாதார செலவீனங்கள் போன்ற அனைத்தும நெருக்கடியில் வீழுமெனவும் அவர் கூறுகிறார்.

அதன்படி, இந்த நிலைமைக்கு தீர்வு காண உடனடியாக கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டுமென சுட்டிக்காட்டும் அவர்,  இதற்கு முன்பும் தான் இது சம்பந்தமாக கூறிய போதிலும் அரசாங்கத்திடமிருந்து இதுவரை எந்த மறுமொழியும் கிடைக்கவில்லையெனவும குறிப்பிடுகிறார்.

அதே போன்று இப்படியான நெருக்கடி சந்தர்ப்பத்தில் அரசியல் லாபத்தின் பின்னால் ஓடாமல், நாட்டை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திற்கு முக்கியத்துவமளிக்க வேண்டுமெனவும் அதிகாரிகளுக்கு நினைவூட்டினார்.

 
Related News