සිංහල
English
Contact
Sunday 20th May 2018    
நேபாள பாராளுமன்ற மேல்சபை தேர்தலிலும் இடதுசாரிகள் கூட்டணி அபார வெற்றி « Lanka Views

நேபாள பாராளுமன்ற மேல்சபை தேர்தலிலும் இடதுசாரிகள் கூட்டணி அபார வெற்றிமன்னராட்சியின் கீழ் இருந்த நேபாளம் பெரும் மக்கள் போராட்டத்திற்கு பின்னர் குடியரசு நாடானது. 2015-ம் ஆண்டு புதிய அரசியல் சாசனம் அமல்படுத்தப்பட்டது. இதில், பிரதிநிதிகள் சபை (கீழ்சபை), தேசிய சபை (மேல்சபை) ஆகிய இரண்டு சபைகள் கொண்ட பாராளுமன்றம் அமைக்கப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ஒருங்கினைந்த மார்க்சிஸ்ட் – லெனினிஸ்ட்) மற்றும் மாவோயிஸ்ட் சென்டர் கட்சிகள் அடங்கிய கூட்டணி அபார வெற்றி பெற்றது. ஆளும் நேபாள காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி படுதோல்வியை சந்தித்தது.

விரைவில் பிரதமராக சர்மா ஒலி பதவியேற்க உள்ளார். இந்நிலையில், பாராளுமன்ற மேல்சபைக்கு சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்தது. 6 மாகாணங்களிலும் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. மொத்தமுள்ள 59 இடங்களில் இடதுசாரிகள் கூட்டணி 39 இடங்களில் வென்றது.

சர்மா ஒலி

நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ஒருங்கினைந்த மார்க்சிஸ்ட் – லெனினிஸ்ட்) கட்சி 27 இடங்களையும், மாவோயிஸ்ட் சென்டர் கட்சி 12 இடங்களையும் கைப்பற்றின. நேபாள காங்கிரஸ் கட்சி 13 இடங்களிலும், இரத கட்சிகள் நான்கு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன.

56 இடங்களுக்கு தேர்தல் மூலம் உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். மீதமுள்ள மூவர் நியமன உறுப்பினர்களாக ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இதில், ஒருவர் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Related News