සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
நேற்று நள்ளிரவு முதல் மண்ணெண்ணெய் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது! « Lanka Views

நேற்று நள்ளிரவு முதல் மண்ணெண்ணெய் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது!அமுலுக்கு வரும் விதத்தில் மண்ணெண்ணெய் விலையை அதிகரிக்க இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதுவரை 87 ரூபாயாக இருந்த ஒரு லீட்டர் மண்ணெண்ணெய் விலை திடீரென 253 ரூபா அதிகரிக்கப்பட்டு 340 ரூபாய்க்கு விற்கப்படவுள்ளது.
இது இந்நாட்டு வரலாற்றில் திடீரென மேற்கொள்ளப்பட்ட எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பாகும்.
Related News