සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
நோய் தொற்றிய ஒவ்வொருவருக்கும் வைத்தியசாலைகளிலோ, இடைநடு சிகிச்சை நிலையங்களிலோ வசதிகள் வழங்க முடியாது – சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்ளே « Lanka Views

நோய் தொற்றிய ஒவ்வொருவருக்கும் வைத்தியசாலைகளிலோ, இடைநடு சிகிச்சை நிலையங்களிலோ வசதிகள் வழங்க முடியாது – சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்ளேஇந்நாட்டு சுகாதாரத் தொகுதியின் கொள்ளளவிற்கு ஏற்ப நோய்த்தொற்று அடையாளம் காணப்படும் அனைவரையும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கவோ, இடைநடு சிகிச்சை நிலையங்களில் அனுமதிக்கவோ சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட மாட்டாதென கோவிட் தடுப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்ளே கூறுகிறார்.

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் நாட்பட்ட நோய்களினால் வருந்துவோர் மற்றும் வயோதிபர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டியுள்ளதால், சாதாரண நோய் அறிகுறிகளைக் காட்டும் நபர்கள் மற்றும் நோய் அடையாளங்கள் காட்டப்படாத நபர்களையும் இடைநடு சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு அனுமதிப்பதில் தாமதமேற்படக் கூடுமெனவும் அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதன்படி, கடுமையான நோய் அறிகுறிகள் இல்லாத தொற்றாளர்களை அவர்களது வீடுகளிலேயே தடுத்து வைத்து அழைப்பு மையங்கள் ஊடாக அவர்களது சுகாதார நிலை குறித்து ஆராய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனவும் அமைச்சர் மேலும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.