සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
பங்களாதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் இலங்கை 5 விக்கட்களினால் வெற்றி! « Lanka Views

பங்களாதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் இலங்கை 5 விக்கட்களினால் வெற்றி!இருபதுக்கு 20 உலகக் கோப்பைக்கான கிரிக்கட் போட்டியில் பங்களாதேசத்திற்கு எதிராக நேற்று (24) நடைபெற்ற போட்டியில் 5 விக்கட்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணி வெற்றியை தமதாக்கிக் கொண்டுள்ளது.

171 ஓட்டங்களை விரட்டிச் சென்ற இலங்கை அணி 7 விக்கட்கள் கையில் இருக்கும் நிலையில் தனது இலக்கை அடைந்துள்ளது. 49 பந்துகளில் 80 ஓட்டங்களை வேகமாக பெற்ற சரித் அசலங்க மற்றும் 31 பந்துகளில் 53 ஓட்டங்களை பெற்ற பானுக ராஜபக்ஷ இலங்கை அணியை வெற்றியை நோக்கி இட்டுச் சென்றனர்.

பங்களாதேசம் 171/4 (20)
இலங்கை 172/(20)
Related News