සිංහල
English
Contact
Monday 25th March 2019    
பங்களாதேசத்தில் தேர்தல் வன்முறை 17 பேர் உயிரிழப்பு! « Lanka Views

பங்களாதேசத்தில் தேர்தல் வன்முறை 17 பேர் உயிரிழப்பு!பங்களாதேசத்தில் தற்போது ஆட்சியிலிருக்கும் ஷேக் ஹஸீனாவின் கட்சி ஆதரவாளர்களுக்கும், எதிர்க் கட்சியை  சேர்ந்த காலிதா சியாவின் கட்சியினருக்குமிடையில் நடந்த மோதலில் 17  பேர்  கொல்லப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன. 60000 படையினர் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையிலும் இந்த மோதல் நடந்திருப்பது கவலையளிப்பதாக உள்ளதாக தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இம்முறை தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக 100 மில்லியன் வாக்காளர்கள் தகுதி பெற்றிருப்பதுடன் வாக்களிக்கும் விகிதாசாரம் இம்முறை அதிகரிக்கக் கூடுமென ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

 
Related News