සිංහල
English
Contact
Monday 22nd April 2019    
படித்தவர்களை பாராளுமன்றம் அனுப்பும் கோசம் ஜே.வி.பி.யிடமிருந்து ஜனாதிபதியின் கைக்கு மாறியது! « Lanka Views

படித்தவர்களை பாராளுமன்றம் அனுப்பும் கோசம் ஜே.வி.பி.யிடமிருந்து ஜனாதிபதியின் கைக்கு மாறியது!படித்தவர்களும், புத்திஜீவிகளும் 50 பேராவது பாராளுமன்றத்தில் இருந்தால் நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியுமென ஜனாதிபதி மைத்திரபால சிறிசேன கூறுகிறார்.

ஜனாதிபதியின் இந்தக் கூற்றானது பாராளுமன்றத்திற்கு நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் 225 பேரில் ஆகக் குறைந்தது 50  புத்திஜீவிகளையும் படித்தவர்களையும்  நியமிக்கும் பட்சத்தில் நாட்டின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் ஒருபோதும் பின்தங்காதென கூறுவதாக உள்ளது.

நாடு எதிர் கொண்டுள்ள சமூக, பொருளாதார மற்றும் தற்போது சூழல் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாகவும் எழுந்துள்ள சவால்களை வெற்றி கொள்வதில் புத்திஜீவிகளினதும், ஆய்வாளர்களினதும், வல்லுனர்களினதும் ஒத்துழைப்பு நாட்டுக்கு அவசியமாகுமென ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஜனாதிபதி கூறும் படித்தவர்கள, புத்திஜீவிகள் யார் என்பதற்கு வியாக்கியானம் என்னவென்பது புரியாத புதிராகவே உள்ளது.

 
Related News