සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
‘பட்டிகலோ கம்பஸ்” கொத்தலாவல பட்டக் கடையோடு இணைக்கும் முயற்சி! « Lanka Views

‘பட்டிகலோ கம்பஸ்” கொத்தலாவல பட்டக் கடையோடு இணைக்கும் முயற்சி!தற்போது மூடப்பட்டுள்ள ‘பட்டிகலோ கம்பஸ்” நிறுவனத்தை பணத்திற்கு பட்டப்படிப்பை விற்கும் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் இருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் கூறுகிறார்.

‘பட்டிகலோ கம்பஸ்” நிறுவனம் தொடர்பில் அரசாங்கத்திடம் இரு மாற்றுத் திட்டங்கள் இருப்பதாகவும் அதில் முதலாவது திட்டமானது கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக் கழகத்தின் ஒரு மண்டபமாக அதனை நடாத்திச் செல்வதாகுமெனவும் அமைச்சர் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் கூறினார்.

அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்திற்கான காரணிகளை விளக்கிய அமைச்சர், கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக் கழகத்திற்கு 100 மருத்துவ மாணவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டமை நல்லதொரு விடயமாகுமெனவும் எனவே அப்பல்கலைக் கழகத்திற்று வசதிகள் வழங்க வேண்டுமெனவும் குறிப்பிட்டார்.

சைட்டம் நிறுவனம் மூடப்பட்டு அங்கிருந்த மாணவர்களை அரசாங்க மருத்துவப் பீடங்களுக்கு உள்வாங்குமாறு மாணவர் அமைப்புகள் முன்னெடுத்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளின் விளைவாக அந்நிறுவனம் மூடப்பட்டாலும், கொத்தலாவல நிறுவனத்திற்கு மாணவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டனர்.
மேலும் விளக்கமளித்த அமைச்சர், பட்டிகலோ கம்பஸ் நிறுவனத்தில் மிகப் பெறுமதி வாய்ந்த வளங்கள் இருப்பதாகவும், அவை பேராதெனிய பல்கலைக் கழகத்திலும் காண்பதற்கு இல்லையெனவும் குறிப்பிட்டார். கொரோனா நோயாளிகளுக்கான ஒரு நிலையமாக அந்நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதி தற்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பட்டிகலோ கம்பஸ் நிறுவனம் தொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டொக்டர் காவிந்த ஜயவர்தன எழுப்பிய கேள்வியொன்றிற்கு பதிலளிக்கும் போது அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு கூறினார். மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பட்டம் வழங்க அனுமதிக்கப்படவில்லையெனவும் அமைச்சர் கூறினார்.

கடந்த வருடம் 30000 மாணவர்கள் பல்கலைக் கழகங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட்டுள்ளதுடன், இவ்வருடம் 41,500 மாணவர்கள் உள்வாங்கப்படவிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். என்றாலும், பல்கலைக் கழக விரிவுரையாளர்கள், அலுவலர்கள் போன்ற மனித வளங்களோ, விரிவுரை மண்டபங்கள், உபகரணங்கள், விடுதிகள் ஆகிய பௌதிக வளங்களோ இல்லாமல் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை மாத்திரம் அதிகரிப்பதற்கு மாணவர் அமைப்புகளும், விரிவுரையாளர்களும் தமது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர்.