සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
பதவி குறைக்கப்பட்ட மருத்துவர் ஜயருவன் பண்டாரவிற்கு ஊடக அறிவிப்பாளர் பதவி! « Lanka Views

பதவி குறைக்கப்பட்ட மருத்துவர் ஜயருவன் பண்டாரவிற்கு ஊடக அறிவிப்பாளர் பதவி!சமீபத்தில் பதவி குறைப்பு தண்டனை வழங்கப்பட்டமை சம்பந்தமாக சவால்விடும் விதத்தில் அறிக்கை வெளியிட்ட மருத்துவர் ஜயருவன் பண்டார சுகாதார அமைச்சின் ஊடக அறிவிப்பாளாரக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பொரளை மருத்துவ ஆய்வு நிறுவனத்தில் பணிப்பாளராகக் கடமையாற்றிய அவர் ஒக்டோபர் 6ம் திகதி சுகாதார அமைச்சின் செயலாளரினால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அதே நிறுவனத்தில் பிரதிப் பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இதுவரை மருத்துவ ஆய்வு நிறுவனத்தில் பிரதி பணிப்பாளராக இருந்த மருத்துவர் பிரபாத் அமரசிங்க நிறுவனத்தின் பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

பணிப்பாளர் பதவியிலிருந்து தூக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகவியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த மருத்துவர் ஜயருவன் பண்டார், எவ்வித குற்றச்சாட்டும் தொடுக்கப்படாமல் பதவியிலிருந்து தூக்கப்பட்டமையை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எனக் குறிப்பிட்டார். காரணமின்றி பதவி குறைக்கப்பட்ட சம்பந்தமாக அவர் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு சவால் விட்டிருந்தார். கடமையிலிருந்த சுமார் ஒன்றரை வருடகாலத்தில் எவ்வித குற்றத்திற்கும் ஆளாகாமல் கடமை செய்த போதிலும் கொரோனா தொற்று சம்பந்தமாக உண்மையை சமீபத்தில் ஊடகங்களுக் வெளியிட்டதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார்.

சுற்றுநிருபங்கள் மூலம் அவ்வாறான அறிக்கைகள் வெளியிடுவதை நிறுத்த மேலதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். இதனால், தமது வாயை மூட சுற்று நிருபங்கள் வெளியிடுவதை விட தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது சுகாதார மேலதிகாரிகளின் பொறுப்பாகுமெனவும் அவர் கூறியிருந்தார்.
தொடர்ந்தும் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த அவர், பலதரப்பட்ட வியாபாரிகள் ஜனாதிபதியின் செய்தியை எடுத்துக் கொண்டு தன்னை சந்திக்க வந்து சட்டபூர்வமற்ற கொள்வனவுகளுக்கு முன்வைக்கப்பட்ட ஆலோசனைகள நிராகரித்தமையினால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.

இந்த நிலையில் மருத்துவர் ஜயருவன் பண்டார சுகாதார அமைச்சின் ஊடக அறிவிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டமையானது மருத்துவர் சம்பந்தமாக எடுக்கப்பட்ட தீர்க்கமான நடவடிக்கையாகுமெனவும், மருத்துவர் கடமை ரீதியில் இக்கட்டான நிலைமைகளுக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடுமெனவும் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

 
Related News