සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
பதுளை பஸ்ஸர வீதியில் 200 அடி பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பயணிகள் பேருந்து 14 பேர் மரணம் 32 பேர் காயம்! « Lanka Views

பதுளை பஸ்ஸர வீதியில் 200 அடி பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பயணிகள் பேருந்து 14 பேர் மரணம் 32 பேர் காயம்!லுனுகலையிலிருந்து கொழும்பு சென்ற தனியார் பேருந்த 200 பள்ளத்தில் வீழ்ந்துள்ளது. இதில் பயணம் செய்தவர்களின் இதுவரை 14 பேர் இறந்துள்ளதுடன் 32க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் பதுளை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

பதுளை பஸ்ஸர வீதியில் 13 கட்டையில் இன்று காலை 7.30 மணியளவில் இந்த விபத்து நடந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
Related News