සිංහල
English
Contact
Friday 18th October 2019    
பப்புவா நியூகினி பாராளுமன்றம் பற்றி எரிகிறது! « Lanka Views

பப்புவா நியூகினி பாராளுமன்றம் பற்றி எரிகிறது!இந்துநேசியாவின் மேற்கு பபுவா நியுகினியின் தலை நகரான மனொக்வாரியில் வீதியிலிறங்கிய 130,000 ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அந்தநாட்டு  பாராளுமன்றத்ததை தீயிட்டு கொளுத்தியுள்ளனர்.

இந்த எதிர்ப் ஆர்ப்பாட்டத்தின் பின்னணியில் சுதந்திரத்திற்கான மாணவர் அமைப்பு உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. சில ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் விற்பனை நிலையங்களையும் வாகனங்களையும் தீயிட்டதுடன். வீதி சமிக்ஞைகளையும் உடைத்து அரசாங்க கட்டடங்களுக்கு கல்லெறிந்ததாக பிரான்ஸிய செய்திச் சேவை கூறுகிறது.

“பாராளுமன்றத்திற்கு தீ வைத்துள்ளார்கள். நகரங்களிலுள்ள வியாபார நிலையங்கள், துறைமுகம் மற்றும் வர்த்தகச் சந்தை போன்றவை செயலிழந்துள்ளன.” என்று மேற்கு பபுவா நியுகினியின் பிரதி ஆளுனர் மொஹமத் லகோதானி கூறியதாக கொம்பஞ தொலைகாட்சி செய்தி  வௌியிட்டது.

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கல்லெறிந்தமையால் மூன்று பொலிஸ் அதிகாரிகள் காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனனர்.

அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வடக்கே அமைந்துள்ள பபுவா நியுகினிக்கு அன்மித்து அமைந்துள்ள பபுவா பிரதேசத்திர் வசிக்கும் மலேசிய இனத்தவர்கள் இந்துநேசிய ஆட்சிக்கு எதிராக பல தசாப்தங்களாகப் போராடி வருகின்றனர். முன்னர் ஒல்லாந்தரின் காலனித்துவ நாடாக இருந்த பபுவா 1961ல் சுதந்திர நாடாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டாலும் அண்டைநாடான , இந்துநேசியா ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அனுசரனையுடன் நடத்திய மக்கள் கருத்தறியும் வாக்கெடுப்பின் பின்னர், வளங்கள் நிறைந்த இப்பிரதேசத்தின் ஆட்சியை பெற்றுக் கொண்டது.

மலேசிய இனத்தவரின் மனித உரிமைகளை மீறுவதாக அந்நாட்டு பாதுகாப்பு பிரிவுகள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

 
Related News