සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
பயணக் கட்டுப்பாடு குறித்து இன்னொரு அறிவித்தல்! வைரஸை கட்டுப்படுத்த உறுதியான திட்டமில்லை என்பது தெரிகிறது. « Lanka Views

பயணக் கட்டுப்பாடு குறித்து இன்னொரு அறிவித்தல்! வைரஸை கட்டுப்படுத்த உறுதியான திட்டமில்லை என்பது தெரிகிறது.இன்றிரவு 11 மணியிலிருந்து திங்கட்கிழமை அதிகாலை 4 மணி வரை அமுல்படுத்தப்படும் பயணக் கட்டுப்பாடு காலத்தில் சகல கடைளும் மூடப்பட வேண்டுமெனவும், மருந்துகள் விநியோகத்திற்காக மருந்தகங்களை மாத்திரம் திறந்து வைக்க அனுமதியளித்துள்ளதாக பொலிஸ் ஊடக அறிவிப்பாளர் பிரதி பொலிஸ் மாஅதிர் அஜித் ரோகஹன கூறியுள்ளார்.
ஆட்களின் நடமாட்டம் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படுவதுடன், இந்தக் காலத்தில் அத்தியாவசி சேவைகளுக்கு மாத்திரம் அனுமதியளிக்கப்படுகிறது.

தேசிய அடையாள அட்டையின் கடைசி இலக்கத்தின்படி 17ம் திகதி திங்கட்கிழமையிலிருந்து வீட்டிலிருந்து வெளியேற அனுமதி கிடைப்பதோடு, அது 13ம் திகதி வியாழக்கிழமைமயிலிருந்து 17ம் திகதி திங்கட்கிழமை வரையிலான காலத்திற்கு பொருந்தாதென பொலிஸ் ஊடக அறிவிப்பாளர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எவ்வாறாயினும், அரசாங்கத்தின் பயணக் கட்டுப்பாடு எப்படி செயற்படுகிறது என்பது குறித்து மக்களுக்கு தெளிவின்மை ஏற்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்தின் கோவிட் தடுப்பு சம்பந்தமாக முறையான திட்டமொன்று இல்லையென்பதால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் கூறுகின்றனர்.

முதலாவதாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டதன் பின்பு, அந்த அறிக்கையை தெளிவுபடுத்தி இன்னொரு அறிக்கையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.
மாகாணங்களுக்கிடையிலான பயணங்களை கட்டுப்படுத்துவதாக ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படும் திகதியோ, நேரமோ குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை. அன்றிரவிலிருந்து குறித்த கட்டுப்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்படுமென மறுநாள் இராணுவத் தளபதி கூறினார்.

அதற்கு மறுதினத்திலிருந்து மே 31ம் திகதி வரை இரவு 11 மணியிலிருந்து மறுநாள் அதிகாலை 4 மணிவரை பயணக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுமென கோவிட் பரம்பலை கட்டுப்படுத்தும் தேசிய நடவடிக்கை நிலையத்தின் தலைவரும், இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கூறியிருந்தார். மக்கள் மிக மிகக் குறைவாக நடமாடும் அந்த நேரத்தில் பயணக் கட்டுப்பாடு விதித்தமை தெளிவில்லை.

தேசிய அடையாள அட்டையின் கடைசி இலக்கத்திற்கு அமைய வீட்டிலிருந்து வெளியேறும் முறை மீண்டும் இன்றிலிருந்து செயற்படுமென நேற்று மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி ஒற்றதை; திகதிகளில்; வீட்டிலிருந்து வெளியேற அடையாள அட்டையின் கடைசி எண் ஒற்றை என்னாக இருக்க வேண்டியதோடு, இரட்டை திகதிகளில் வெளியேற அடையாள அட்டையின் கடைசி எண் இரட்டையாக இருக்க வேண்டுமென பொலிஸ் ஊடக அறிவிப்பாளர், பிரதி பொலிஸ் மாஅதிபர் அஜித் ரோகன குறிப்பிட்டார்.

மாலையாகும் போது, வியாழக்கிழமை இரவிலிருந்து திங்கட்கிழமை அதிகாலை வரை பயணக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுமெனவும், கடைகளை திறந்து வைப்பதற்கும், அத்தியாவசிய சேவைகளை நடாத்திச் செல்லவும் அனுமதிக்கப்படுமெனவும் மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டது.

அனைத்து வியாபார நிலையங்களும் மூடப்பட வேண்டுமெனவும், திங்கட்கிழமையிலிருந்தே அடையாள அட்டையி;ன் கடைசி இலக்கத்தின்படி வீட்டிலிருந்து வெளியேற அனுமதிக்கப்படுமெனவும் பொலிஸ் ஊடக அறிவிப்பாளர் இன்று மீண்டும் கூறுகிறார்.

இப்படியாக அடிக்கடி அறிவித்தல்களை வெளியிட்டு பயணக் கட்டுப்பாடுகளை மாற்றுவதற்கான காரணம் அரசாங்கத்திடம் சரியான திட்டமொன்று இல்லையெனவும், செயற்படும் திட்டத்தில் கூட முறையான ஒருங்;கிணைப்பு கிடையாதெனவும் மக்கள் விமர்சிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.