සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
பல்கலைக் கழக மாணவர்களின் ஊர்வலத்தின் மீது பொலிஸார் தாக்குதல் -வசந்த முதலிகே உட்பட 12 பேர் கைது! « Lanka Views

பல்கலைக் கழக மாணவர்களின் ஊர்வலத்தின் மீது பொலிஸார் தாக்குதல் -வசந்த முதலிகே உட்பட 12 பேர் கைது!நேற்று பிற்பகல் கொழும்பில் நடைபெற் அனைத்து பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலத்தின் மீது தாக்கிய பொலிஸார் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் உட்ப 20 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள சகல எதிர்ப்பாளர்களையும் விடுதலை செய்யுமாறும், மக்களின் வாழ்க்கை கஷ்டங்களை தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் வற்புறுத்தி மாணவர் ஒன்றியத்தினால் அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலம் நேற்று பகல் ஆரம்பமாகியது. நீதிமன்றத்தினால் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலேயே மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வசந்த முதலிகே இந்த ஊர்வலத்தில கலந்து கொண்டிருந்தார். பல்வேறு சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும், கலைஞர்களும் இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்கினர்.

அனைத்து பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வசந்த முதலிகே உட்ப மாணவர் செயற்பாட்டாளர்கள் சிலரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆதரவு வழங்கிய சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் சிலரும், கலைஞர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.

அனைத்து பல்கலைக் கழக பிக்குகள் ஒன்றியத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கல்வௌ சிரிதம்ம தேரர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கலைஞர்களான ஜெஹான் அப்புஹாமி, அஜந்த அலஹகோன் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளரான சிந்தன ராஜபக்ஷவும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Related News