සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம் பிரதமர் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டது! « Lanka Views

பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம் பிரதமர் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டது!
அனைத்துப் பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் நடைப்பயணம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

பல்கலை மாணவர்களின் இந்த நடைப்பயணம் கொழும்பு கோட்டையிலிருந்து காலி முகத்திடல் வரை செல்லவிருந்த போதிலும், காலி முகத்திடலுக்கு செல்லும் சகல பாதைகளிலும் பொலிஸார் தடைகளை போட்டிருந்தனர். அதோடு, கொழும்பு கோட்டைக்கு அருகாமையில் பாதைகளை பயன்படுத்த முடியாதவாறு தடுப்பாணையை பொலிஸார் பெற்றிருந்தனர்.

இதனை எதிர்பார்த்திருந்த மாணவர்கள் காலி முகத்திடலுக்கு செல்லாமல் விஜேராம மாவத்தைக்கு சென்று பிரதமரின் இல்லத்தை முற்றுகையிட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகிறது.
Related News