සිංහල
English
Contact
Monday 12th April 2021    
பாகிஸ்தான் பிரதமர் இன்று இலங்கை வருகிறார்! « Lanka Views

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இன்று இலங்கை வருகிறார்!பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் இரண்டு நாள் விஜயம் மேற்கொண்டு இன்று (23) இலங்கை வருகிறார்.

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவின் அழைப்பை ஏற்று இவர் இலங்கை வரவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிது. இந்த விஜயத்தின்போது பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவை சந்திக்கவிருக்கிறார்.

உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தின் பின்னர்  இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் பிரதமர்கள் இணைந்து இருதரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களுக்கு வரவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

சீனாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் கருத்து மோதல் உள்ள நிலையில் பாகிஸ்தான் பிரதமரின் இலங்கை விஜயம் முக்கியத்துவமானதாக இருக்குமென அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.