සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
பாடசாலை  பாடப் புத்தகங்களை  விற்பதை நிறுத்து!  அனைத்து பல்கலைக்கழக  மாணவர்கள்  ஆர்ப்பாட்டம் ! « Lanka Views

பாடசாலை பாடப் புத்தகங்களை விற்பதை நிறுத்து! அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் !எதிர்வரும் 2018 ம் வருடத்திற்கான பாடசாலை பாடப் புத்தகங்களை பணத்திற்கு விற்பனை செய்வதை அரசாங்கம் ஆரம்பித்துள்ளது. அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் ” பாடசாலை பாடப் புத்தகங்களை விற்பதை நிறுத்து!” என்ற கோஷத்துடன் 28 ந் திகதி பகல் இசுரு பாய கல்வி அமைச்சு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.

அதன் படங்களை கீழே காணலாம்

iusf-piket-2017-12-28aiusf-piket-2017-12-28ciusf-piket-2017-12-28diusf-piket-2017-12-28giusf-piket-2017-12-28fiusf-piket-2017-12-28
Related News