සිංහල
English
Contact
Thursday 17th October 2019    
பாம் (palm tree)  பயிர்ச்செய்கைக் எதிராக பிரச்சாரம் செய்த சந்திரஜோதி தேரர் கைது! « Lanka Views

பாம் (palm tree) பயிர்ச்செய்கைக் எதிராக பிரச்சாரம் செய்த சந்திரஜோதி தேரர் கைது!பாம் (palm tree) பயிர்ச்  செய்கையினால் சூழல் அழிக்கப்படுவதற்கு எதிராக மக்களை விழிப்பூட்டுவதற்காக காலி மாவட்டத்தில் பாம் பயிர்ச் செய்கை திட்டத்திற்கு எதிராக  மக்களோடு சேர்ந்து குரல் கொடுத்த அந்துரன்வல சந்திரஜோதி தேரர் இன்று (27) கைது செய்யப்பட்டார்.

பாம் பயிர் செய்யும் நிறுவனமான ஆர்பிகோ நிறுவனத்தின் நமுனுகுல பிளான்டேசன் கம்பனியின் அதிகாரிகள் செய்த முறைப்பாட்டுக்கமைய, தேரரை கைது செய்து இன்று பத்தேகம நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய பின்பு செப்டம்பர் 03ம் திகதி வரை அவர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

சூழல் பாதிப்பை கவனத்தில் கொண்டு பாம் உற்பத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாதென ஆட்சியாளர்கள் பகிரங்கமாக அறிவித்தாலும், பல்வேறு வியாபார நிறுவனங்கள் அனுமதியின்றியும் திருட்டுத்தனமாகவும் பாம் பயிர்ச் செய்கையை பரவலாக்கி வருகின்றனர்.

இதனால் சூழல் பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுக்கும் காலி, மாத்தறை, கேகாலை போன்ற மாவட்டங்களில் மக்கள் கடந்த காலம் பூராவும் சூழல்வாதிகள், இடதுசாரிய செயற்பாட்டாளர்களோடு தமது பிரதேசங்களில் பயிர் செய்கைக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடங்கினர். காலி பிரதேசத்தில் பாம் பயிர் செய்கை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்த மக்களோடு சந்திரஜோதி தேரர் முன்னிலை வகித்ததோடு, அவர் மேற்படி நிறுனத்தின் அடக்குமுறை திட்டத்தின் இலக்காக ஆகியுள்ளார்.
Related News