සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
பாராளுமன்றத்தில் வாய் திறக்காத 10 எம்;.பிக்கள்! « Lanka Views

பாராளுமன்றத்தில் வாய் திறக்காத 10 எம்;.பிக்கள்!மக்கள் வாக்குகளினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் தேசியப் பட்டியலில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஆகக் குறைந்தளவில் பங்கேற்ற 10 உறுப்பினர்களின் பெயர்களை ‘வெரிட்டே’ ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த நிறுவனம் நடாத்திச் செல்லும் அயவொசi.டம யினால் தற்போது ஒரு வருடம் பூர்த்தியடைந்துள்ள 9வது பாராளுமன்றத்தில் செயற்படாத பிரதிநிதிகளே பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்கள்.

இதன்படி, அந்த 10 பேரில் 5 பேர் பாராளுமன்றத்தில் அரசாங்கத்தைப் பிரதநிதித்துவம் செய்யும் பொதுஜன முன்னணியின் உறுப்பினர்களாகும். இருவர் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பிரதிநிதிகள்;. ஏனைய மூவரும் முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு, இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி மற்றும் ஈழ மகள் ஜனநாயகக் கட்சியை சேர்ந்தவர்களாகும்.

பெருந்தொற்று நிலைமை காரணமாக பாராளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் நடைபெறவில்லை. என்றாலும், கடந்த ஜூலை மாதம் ஆகும்போது 86 பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர்கள் நடைபெற்றுள்ளன. ஆனால், இந்த பா.உறுப்பினர்கள் 10 பேரும் மிகக் குறைந்த அளவில் பங்கேற்றவர்கள் என்பதை அயவொசi.டம இணையம் சுட்டிக்காட்டுகிறது
Related News