සිංහල
English
Contact
Thursday 1st December 2022    
பிணை வழங்கப்பட்ட போராளிகள் அடக்குமுறைக்கு எதிராக சிறையிலேயே போராடத் தீர்மானம்! « Lanka Views

பிணை வழங்கப்பட்ட போராளிகள் அடக்குமுறைக்கு எதிராக சிறையிலேயே போராடத் தீர்மானம்!அரசாங்கத்தின் அடக்குமுறைக் கொள்கையின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட மக்கள் போராட்டத்தின் செயற்பாட்டாளர்கள் ஐவர் இன்று பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட போதிலும், ஏனைய போராளிகளை பிணையில் விடுவிக்கும் வரை சிறையிலேயே இருக்கத் தீர்மானித்துள்ளனர்.

இவ்வாறு பொலிஸாரினால் கைது செய்வதற்கு பெயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள், வசந்த முதலிகே, லஹிரு வீரசேகர, ரதிந்து சேனாரத்ன, தம்மிக முணசிங்க, எரங்க குணசேகர, ஜெஹான் சிறிகாந்த, ஜகத் மனுவர்ண, கல்வௌ சிறிதம்ம தேரர், மற்றும் ரக்கரவ்வே ஜினரதன தேரர் ஆகியோராவர். இவர்களின் லஹிரு வீரசேகர, ரத்திந்து சேனாரத்ன, தம்மிக முணசிங்க, எரங்க குணசேகர, ஜெஹான் சிறி காந்த, ஜகத் மனவர்ண மற்றும் ரக்கரவ்வே ஜினரதன தேரர் ஆகியோர் சமீபத்தில் மருதான பொலிஸில் ஆஜராகி, நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்படிருந்தனர். இதேவேளை, காலிமுகத்திடல் ‘கோட்டாகம’ அருகே அமல் சாலிந்தவை பொலிஸார் கைது செய்திருந்தனர்.

இவர்களில் தம்மிக முணசிங்க, எரங்க குணசேகர, ஜெஹான் சிறி காந்த மற்றும் ஜகத் மனுவர்ண ஆகியோருக்கு கொழும்பு கோட்டை நீதிவான் நீதிமன்றம் இன்று பிணை வழங்கியுள்ளது. என்றாலும், விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள லஹிரு வீரசேகர, அமல் சாலிந்த, ரத்திந்து சேனாரத்ன மற்றும் ரக்கரவ்வே ஜினரதன தேரர் ஆகியோருக்கு பிணை வழங்கும் வரை தமது பிணை நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றாமல் தொடர்ந்தும் சிறையில் இருக்க அவர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர்.
Related News