සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
பின்லாந்தில் வேலை நேரம் 6 மணித்தியாலம் வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள்! « Lanka Views

பின்லாந்தில் வேலை நேரம் 6 மணித்தியாலம் வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள்!பின்லாந்துப் பிரதமர் சனா மரீன் புரட்சிகர தீர்மானமொன்றை எடுத்துள்ளார்.

இதுவரை  நாளொன்றிற்கு 8 மணிநேரம் வேலை செய்த பின்லாந்தின் உழைப்பாளிகள் இதற்குப் பிறகு 6 மணி நேரம் மாத்திரமே வேலை செய்ய வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, வேலை வாரத்தையும் 4 நான்கு நாட்களாக பின்லாந்து பிரதமர் குறைத்துள்ளார்.  இது பின்லாந்தின் உழைக்கும் மக்களுக்குக் கிடைத்த மாபெரும்  வரப்பிரசாதமாகும்.

8 மணி நேரம் என்பது ஊழியர்களை மனதளவில் பாதிக்கக் கூடியதாக உள்ளதனால் அவர்களிடமிருந்து வினைத்திறன் மிக்க சேவை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதெனக் கூறும் 34 வயதான பெண் பிரதமர் அவர்களுக்கான வேலை வாரத்தையும் 4 நாட்களாக குறைத்துள்ளதோடு,8 மணி நேர வேலையை 6 மணித்தியாலங்களாக குறைத்துள்ளார்.

 
Related News