සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
பிரபல மொடெலிங் கலைஞர் சூலா பத்மேந்திர குமார் பத்திரண CIDக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்! « Lanka Views

பிரபல மொடெலிங் கலைஞர் சூலா பத்மேந்திர குமார் பத்திரண CIDக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்!பிரபல மொடலிங் கலைஞரான சூலா பத்மேந்திர குமார் பத்திரண குற்றவியல் திணைக்களத்திற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அழைப்பதற்கான காரணத்தை அவருக்கு அறிக்கவில்லையெனவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் தாமரைத் தடாக கலையரங்கில் நடத்தப்பட்ட 2020 திருமணமான பெண்களுக்கான அழகு ராணிப் போட்டியின்போது நடந்த மோதல் சம்பவத்தின் போது சூலா பத்மேந்திர பத்திரணவும் அங்கிருந்ததாகக் கூறப்பட்டது. அங்கு திருமணமான அழகு ராணியாக முடிசூடிய புஷ்பிகா த சில்வாவிற்கு சிறு காயம் ஏற்படுத்தியமை, அச்சுறுத்தியமை, நிர்ப்பந்தித்தமை மற்றும் பொய்க் குற்றம் சுமத்தியமை உட்பட குற்றங்களின் கீழ் கடந்த ஏப்ரல் 08ம் திகதி கைது செய்யப்பட்ட அவர் பொலிஸ் பிணையில் அன்றைய தினமே விடுதலை செய்யப்பட்டிருந்தார்.

தற்போது மொடலிங் வடிவமைப்பாளர்களின் மேடை (catwalk) பயிற்சியாளர் என்ற வகையில் ஒரேயொரு நிறுவனத்தை இந்நாட்டில் நடாத்திச் செல்வதோடு, Chulapadmendra Catwalk Studio அதிபராகவும் இவர் உள்ளார்.

மூலம் – theleader.lk
Related News