සිංහල
English
Contact
Thursday 4th March 2021    
பிரித்தானியாவில் பரவும் கொரோனாவின் புதிய வடிவம் இலங்கைக்கும் வந்துள்ளது! « Lanka Views

பிரித்தானியாவில் பரவும் கொரோனாவின் புதிய வடிவம் இலங்கைக்கும் வந்துள்ளது!பிரித்தானியாவில் கண்டறியப்பட்டு ஐரோப்பா முழுவதும் பரவி வரும் கோவிட் வைரஸின் புதிய வடிவம் இலங்கைக்கும் வந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

பிரித்தானியாவிலிருந்த சமீபத்தில் இலங்கைக்கு வந்திருந்து ஒருவருக்கு கோவிட் 19 தொற்றியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறி ஜயவர்தனபுர பல்கலைக் கழக ஆய்வு கூடத்தில் மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் அவருக்கு புதிய வைரஸ் தொற்றியிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய வைரஸ் காரணமாக ஐரோப்பிய நாடுகள் சுகாதாரக் காப்புக் கொள்கைகளை தீவிரமாக பின்பற்றி வருவதுடன், பல ஐரோப்பிய நாடுகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

இந்த புதிய வைரஸ் வேகமாகப் பரவக் கூடியதாக இருப்பதுடன் பல்வேறு நோய் அறிகுறிகளையும் வௌிப்படுத்துவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.