සිංහල
English
Contact
Thursday 21st January 2021    
பிள்ளைகளினதும் ஆசரியர்களினதும் பாதுகாப்பை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் – முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி « Lanka Views

பிள்ளைகளினதும் ஆசரியர்களினதும் பாதுகாப்பை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் – முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சிகோவிட் 19 தொற்றின் முன்னால் எந்தவித சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டமும் இல்லாமல் பாடாசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதால், பிள்ளைகளினதும் ஆசிரியர்களினதும் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான பொறுப்பை அரசாங்கம் ஏற்க வேண்டுமென முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட கூறுகிறார்.

“பாடசாலைகளுக்கு கோவிட் பொருந்தாதா” என்ற தொனிப் பொருளில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏற்பாடு செய்திருந் ஆர்ப்பாட்டமொன்று நேற்று (30) மஹரகம நகரில் நடைபெற்ற போது கருத்துத் தெரிவிக்கும் போதே புபுது ஜயகொட மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர், வரவு செலவுத் திட்டத்தில் பெருந்தெருக்களை அமைப்பதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் அரைவாசியாவது பாடசாலை பிள்ளைகளின் எதிர்க்காலத்திற்காக ஒதுக்கவில்லையெனக் கூறினார்.

கோவிட் பெருந்தொற்றின் முன்னால் மாணவர்களினதும் ஆசிரியர்களினதும் போக்குவரத்து சம்பந்தமாக எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையெனவும் கூறிய அவர், குறைந்தபட்சம் இத்தருணத்தில் ‘சிசுசெரிய’ பேருந்து எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்க வேண்டுமெனவும், அவர்களுக்காக புகையிரதங்களை ஒதுக்க வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தினார்.

 
Related News