සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
புதிய கடற்படைத் தளபதியாக ரியர் அட்மிரல் பியல் த சில்வா பதவியேற்றார்! « Lanka Views

புதிய கடற்படைத் தளபதியாக ரியர் அட்மிரல் பியல் த சில்வா பதவியேற்றார்!கடற்படையின் 23 வது கடற்படைத் தளபதியாக ரியல் அட்மிரல் பியல் த சில்வா நேற்று காலை (31) ஜனாதிபதியிடமிருந்து நியமனக் கடிதத்தை பெற்றுக் கொண்டார்.

முன்னால் கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் சிறிமெவன் சரத்சந்திர ரணசிங்க, பதவி நீடிப்பை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக இருந்த போதிலும் அதனை நிராகரித்து இன்றுடன் (01) ஓய்வு பெறுகிறார்.

புதிய கடற்படைத் தளபதி இன்று காலை கடற்படைத் தளபதியாக பொறுப்பேற்கிறார்.

 
Related News