සිංහල
English
Contact
Friday 14th May 2021    
புத்தர் சிலையை சேதப்படுத்தியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த இந்தியப் பிரஜை தீடீர் மரணம்! « Lanka Views

புத்தர் சிலையை சேதப்படுத்தியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த இந்தியப் பிரஜை தீடீர் மரணம்!குளியாப்பிட்டிய பகுதியில் புத்தர் சிலைகளுக்கு சேதம் விளைவித்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த இந்தியப் பிரஜையான திலிப் குமார் என்ற 47 வயதுடைவர் தீடீர் சுகயீனம் காரணமாக வாரியபொல வைத்திய சாலைக்கு எடுத்துச் செல்லும் வேளையில் இறந்துள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

வாரியபொல சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் 5ம் திகதி இரவு இவருக்கு திடீரென மூச்சுத் தினறல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவரை வாரியபொல வைத்தியசாலைக்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும் இடை நடுவில் அவர் இறந்துவிட்டதாகவும் சிறைச்சாலை தகவல்கள் கூறுகின்றன.

அவரது உடல் வாரியபொல வைத்தியசாலையில் சுகாதார பாதுகாப்பு முறைகளின் படி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நீதிமன்ற உத்தரவு கிடைத்ததன் பின்னர் Pஊசு பரிசோதனை மற்றும் உடற்கூற்று பரிசோதனைக்காக குருநாகல் போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டுசெல்லப்படவிருப்பதாகவும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் கூறினர்.