සිංහල
English
Contact
Friday 23rd July 2021    
புறக்கோட்டை வியாபார நிலையத்தில் 4 ஊழியர்களுக்கு கொரோனா! « Lanka Views

புறக்கோட்டை வியாபார நிலையத்தில் 4 ஊழியர்களுக்கு கொரோனா!புறக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள R.G. Brothers நிறுவனத்தில் தற்செயலாக மேற்கொண்ட PCR பரிசோதனையில் அந்நிறுவனத்தில் 4 ஊழியர்களுக்கு கோவி 19 தொற்றியிருப்பது உறுதியாகியுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

இதனால் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் 20 பேர் தனிமைப்படுத்தலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்

தற்போது இந்நிறுவனம் மூடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவருகிறது.

 
Related News