සිංහල
English
Contact
Sunday 20th May 2018    
புற்றுநோய்  வைத்தியசாலையில்  ‘பெட்   ஸ்கேன் ‘  இயந்திரத்தை  பொருத்துவதற்கு  இடமில்லை – இன்னும்  பல மாதங்கள்  தாமதமாகும் « Lanka Views

புற்றுநோய் வைத்தியசாலையில் ‘பெட் ஸ்கேன் ‘ இயந்திரத்தை பொருத்துவதற்கு இடமில்லை – இன்னும் பல மாதங்கள் தாமதமாகும்மஹரகம   புற்றுநோய்       வைத்தியசாலையில்  ‘பெட்   ஸ்கேன் ‘  இயந்திரத்தை  பொருத்துவதற்கு  நிலையான  இடமொன்றை  தயார்  செய்யாத  காரணத்தால் , அந்த  ஸ்கேன்  இயந்திரத்தை  புற்றுநோய்  நோயாளர்களின்  தேவைக்காக  பாவனைக்கெடுக்க  இன்னும்  பல மாதங்கள் தாமதமாகும்  என்று வைத்தியசாலை  செய்திகள்  கூறுகின்றன.

கதிர் வீச்சு  பயன்படுத்தி  செய்யப்படும் பரிசோதனைகள்  காரணமாக  இந்த  இயந்திரத்தை ,  சாதாரண  மக்கள் நடமாட்டமில்லாத , தனிமைப்படுத்தப்பட்ட  இடத்தில்   பாதுகாப்பான   அறையில்  பொருத்துதல் வேண்டும் . அவ்வாறான  இடத்தை  நிர்மாணிப்பதில்  காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் , ஸ்கேன்  இயந்திரத்தை   வைத்தியசாலைக்கு  கொண்டுவந்திருந்தாலும்  பொறுத்த  முடியாது  களஞ்சியப்படுத்தி  வைத்துள்ளனர்.

இந்த  பெட்  ஸ்கேன்  இயந்திரத்தை  கொள்வனவு  செய்வதில்  நன்கொடையாளர்களின் பணம் மட்டுமே  பயன்படுத்தப்பட்டது.  ஆனால்  சுகாதார  அமைச்சும் , அரசாங்கமும்  அந்த  நல்ல பெயரை  பெற்றுக்கொள்ளுவதற்காக  பாரிய அளவில்  பத்ரிகை  விளம்பரத்திற்கும்  பிரச்சார  போஸ்டர்களும்  மக்கள்  நிதியை  இலட்சக்கணக்கில்  செலவிட்டனர்.   அப்படி இருந்தும்   கிடைத்த  ஸ்கேன் இயந்திரத்தை  பொருத்துவதற்குக்கூட  அமைச்சரோ  அல்லது  அமைச்சோ நடவடிக்கை  எடுக்காததால் , 200 மில்லியன்  சேர்த்து  கொள்வனவு  செய்யப்பட்ட  ஸ்கேனரை   இன்னும்  பலமாதங்கள்  பாவனையின்றி  மூடிவைக்கும்  நிலைமை  ஏற்பட்டுள்ளது.

 
Related News