සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
பூகொட பொலிஸில் இறந்த இளைஞரை பொலிஸார் அடித்துக் கொன்றதாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு! « Lanka Views

பூகொட பொலிஸில் இறந்த இளைஞரை பொலிஸார் அடித்துக் கொன்றதாக உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு!பூகொட பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞரொருவர் பொலிஸாரின் தாக்குதலினால இறந்துள்ளதாக இறந் இளைஞரின் உறவினர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

கடந்த 12ம் திகதி பொலிஸ் சிறைக் கூடத்திற்குள் வைக்கப்பட்டிருந்த இளைஞர் சுகவீனம் காரணமாக ராகம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இறந்து விட்டதாக செய்திகள் தெரிவித்தன. ஆனால். அந்த இளைஞரை கைது செய்வதற்காக வீட்டிற்கு வந்த பொலிஸார் எல்லோர் முன்னிலையிலும் அவரை கடுமையாக தாக்கியதாக இளைஞரின் உறவினர்கள் கூறுகின்றனர்.

பணம் திருடப்பட்டமை சம்பந்தமான முறைப்பாட்டிற்கமைய இந்த இளைஞரை கைது செய்ய வந்த சந்தர்ப்பத்தில் பூகொட பொலிஸ் நிலை பொறுப்பதிகாரி கயான் என்ற அந்த இளைஞரின் வயிற்றில் மூன்று முறை பலமாக உதைத்ததாகவும் பின்னர் கயான் நான்கு முறை வாந்தி எடுத்ததாகவும் கயானின் மனைவியும் அம்மாவும் கூறுகின்றனர்.

பின்னர் 11ம் திகதி அவரை பொலிஸார் கைது செய்ததாகவும், அவரைப் பார்க்க பொலிஸ{க்குச் சென்ற உறவினர்களுக்கு பொலிஸ் கூண்டுக்குள் இருந்த கயானை பார்க்க அனுமதிக்கவில்லையெனவும் உறவினர்கள் கூறுகின்றனர். இதற்கிடையே சுகவீனமுற்ற அவரை ராகம வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு சென்றுள்ள நிலையில் பணம் காணாமல் போன வீட்டாருக்கு அவர்களது வீட்டிலேயே பணம் கிடைத்துள்ளது.

ஆகவே, பொலிஸாரின் தாக்குதல் சம்பந்தமாக முறைப்பாடு செய்ய இறந்தவரின் மனைவி பூகொட வைத்தியசாலைக்கு (12) சென்ற போதிலும் முறைப்பாட்டை பொலிஸார் ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்துள்ளனர். இதனை சுமுகமாக தீர்த்துக் கொள்வோமென பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி கூறியுள்ளார். எனவே, இது சம்பந்தமாக கம்பஹ சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகரிடம் முறைப்பாடு செய்ய இறந்த இளைஞரின் உறவினர்கள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
இது சம்பந்தமாக உடனடியாக விசாரணை நடத்துவதற்காக பொலிஸ் குதிரைப்படைப் பிரிவின் சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிபரை பொலிஸ் மாஅதிபர் நியமித்துள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.

 
Related News