සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
பூகொட பொலிஸ் கூண்டுக்குள் இளைஞர் மரணம்! இரு பொலிஸார் பணி நீக்கம்! « Lanka Views

பூகொட பொலிஸ் கூண்டுக்குள் இளைஞர் மரணம்! இரு பொலிஸார் பணி நீக்கம்!பூகொட பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்ட 21 வயது இளைஞரின் மரணம் தொடர்பில் மேற்கொண்ட விசாரணையின் பின்னர் பூகொட பொலிஸில் பணியாற்றிய இரண்டு பொலிஸார் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கம்பஹ பிரதி பொலிஸ் அதிகாரி 111 னால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆரம்பக்கட்ட விசாரணைகளின் பின் பொலிஸ் பரிசோதகரும், பொலிஸ் சாஜனும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் கூறுகிறது.

ஒரு திருட்டு சம்பந்தமாக பூகொட பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு இளைஞர் கடந்த 11ம் திகதி இரவு திடீர் சுகயீனம் காரணமாக ராகம் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இறந்துள்ளார். பூகொட பொலிஸாரினால் தாக்கப்பட்டதானாலேயே இளைஞர் இறந்துள்ளதாக இளைஞரின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 
Related News