සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
பெண்ணிடம் பாலியல் லஞ்சம் கேட்ட பொலிஸ் அதிகாரி பணி நீக்கம்! « Lanka Views

பெண்ணிடம் பாலியல் லஞ்சம் கேட்ட பொலிஸ் அதிகாரி பணி நீக்கம்!முறைப்பாடு செய்ய வந்த பெண்ணிடம் பாலியல் லஞ்சம் கேட்ட நுகோகொடை பொலிஸ் பிரிவில் நிலையப் பொறுப்பதிகாரியொருவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

இவ்வாறு பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள பொலிஸ் அதிகாரி தொலைபேசியின் ஊடாக பாலியல் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார்.

முகநூலின் ஊடாக அறிமுகமாகிய இளைஞரொருவர் 10 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு திருப்பித் தராமல் இருப்பதாக மஹரம யுவதியொருவர் அந்தப் பிரிவன் நிலையப் பொறுப்பதிகாயிடம் கூறி முறைப்பாடு செய்துள்ளதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

அந்த முறைப்பாட்டை தனக்கு சார்ப்பாக தீத்துவிடுவதாகக் கூறி அந்த யுவதியிடம் பல்வேறு விடயங்களைக் கூறி அடிக்கடி தொலைபேசியில தொடர்பு கொண்டதன் காரணமாக, அந்த நிலையப் பொறுப்பதிகாரி சம்பந்தமாக பொலிஸ் உயரதிகாரியிடம் செய்யப்பட்ட முறைப்பாட்டிக்கமைய உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகரொருவரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் பின்னர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக  செய்திகள் கூறுகின்றன.
Related News