සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
பெருந்தொற்றோடு வாழுங்கள் – பின் விளைவுகள் குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேளுங்கள்! மருத்துவர் சுதர்ஷினி « Lanka Views

பெருந்தொற்றோடு வாழுங்கள் – பின் விளைவுகள் குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேளுங்கள்! மருத்துவர் சுதர்ஷினிகோவிட் 19க்குப் பின்னர் ஏற்படும் நோய் நிலைமைகள் சம்பந்தமான தகவல்கள் சிகிச்சை நிலைய மருத்துவர்களினால் வழங்கப்பட வேண்டுமென கோவிட் கட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கை ராஜாங்க அமைச்சரும் விசேட மருத்துவ நிபுணருமான சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்ளே கூறுகிறார்.

நேற்று நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வின் பின்னர் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது கோவிட் நோயிலிருந்து சுகமடைந்து வீடுகளுக்கு வரும் நபர்களிடையே மீண்டும் கோவிட் நிலைமை காணப்படுதல் மற்றும் இறப்புகள் ஏற்படும் ஆபத்து சம்பந்தமாக ஒரு ஊடகவியலாளர் வினவியபோது அதற்கு பதிலளிக்கும் போதே ;அமைச்ர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

கோவிட் நிலைமை காரணமாக ஏற்படும் பல்வேறு ஒவ்வாமைகள் சம்பந்தமாக விசேட மருத்துவ நிபுணர்களிடம் தகவல்கள் இருப்பதனால், அவர்களிடம் கேட்டறிந்துக் கொள்ள வேண்டுமெனவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

ஏற்கனவே பயணக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டு கோவிட் திரிபுகளை கட்டுப்படுத்தினாலும், மேலும் திரிபுகள் நாட்டுக்குள் நுழையக் கூடும். எனவே, மக்கள் கோவிட்டுடன் வாழப் பழகிக் கொள்ள வேண்டுமெனவும் அமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார்.
Related News