සිංහල
English
Contact
Sunday 16th February 2020    
பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்த உதவி தாருங்கள் ! அமெரிக்கா, சீனா, ரஸியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிடம் கோட்டாபய கோரிக்கை ! « Lanka Views

பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்த உதவி தாருங்கள் ! அமெரிக்கா, சீனா, ரஸியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளிடம் கோட்டாபய கோரிக்கை !தமது பதவிக் காலத்திற்குள் எதிர்ப்பார்த்திருந்த பிரதான கடமையானது சரிந்துள்ள பொருளாதாரத்தை மீளவும் கட்டியெழுப்புவதுதானென ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ நேற்று (14) வௌிநாட்டு பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பின்போது கூறியுள்ளார்.

இந்நாட்டுக்கு விஜயம் செய்துள்ள அமெரிக்க துணை ராஜாங்க அமைச்சர் அலிஸ் வெல்ஸ், சீன அரசாங்கத்தின் வெளியுறவு அமைச்சர் வங்க் யீ, ரஸிய வௌியுறவுகள் அமைச்சர் சர்கே லெவ்ரோவ் மற்றும் ஜப்பானி வௌியுறவு அமைச்சர் கொசே யமமதோ ஆகியோருடன் நேற்று மாலை நடைபெற்ற பேச்சுக்களின்போதே ஜனாதிபதி மேற்கண்டவாறு கூறியுள்ளார்.

ஜனாதிபதியின் வேலைத்திட்டத்தை பாராட்டிய மேற்படி வௌிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள், அரசாங்கம் ஆரம்பித்துள்ள பொருளாதார மறுசீரமைப்புகளை செயற்படுத்த தமது பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளனர்.

நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது சம்பந்தமாக வௌிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர். அதோடு, சகல துறைகளையும் துரிதமாக அபிவிருத்தி செய்து, நாட்டை முன்னேற்றமடையச் செய்யும் ஜனாதிபதியின் எதிர்ப்பார்ப்பிற்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்குவதாகவும் அவர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
Related News