සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
பொலிஸின் இரகசியத் தகவல்கள் வெளிவருவது குறித்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை! « Lanka Views

பொலிஸின் இரகசியத் தகவல்கள் வெளிவருவது குறித்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!பொலிஸின் புலனாய்வு ஆவனமொன்று சமூக ஊடகத்தில் பரிமாறப்படுவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகுமென பொலிஸ் ஊடக அலுவலகம் மக்களை எச்சரித்துள்ளது.

அந்த அறிக்கையின்படி, தற்போத சமூக ஊடகங்களில் உலவும் மேல்மாகாண புலனாய்வுப் பிரிவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிப்படும் கடிதத்தை பிரச்சாரம் செய்வது குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் தண்டிக்கப்படக் கூடிய குற்றமாகுமென அறிக்கையொன்றின் மூலம் பொலிஸார் அறிவித்துள்ளனர்

இதனால் பொலிஸ் புலனாய்வு சேவைகளுக்குரிய ஆவனமொன்று இவ்வாறு வெளிவந்திருப்பதற்கான குற்றத்தை மக்கள் மீது சுமத்தும் வகையில், சமூக ஊடகத்திலோ அல்லது வேறு வகையிலோ அந்த ஆவனத்தை பரப்புவதை தவிர்க்குமாறு பொலிஸ் ஊடக அலுவலகம் குறிப்பிடுகிறது.

போலிஸ{க்குள்ளேயே இத்தகைய இரகசிய கடிதமொன்றின் பொறுப்புடமை புறக்கணிக்கப்ட்டுள்ள நிலையில் அந்தக் குற்றத்தை மக்கள் மீது சுமத்தும் கேலிக்கூத்தை பொலிஸ் ஊடக அலுவலகம் புரிந்துக் கொள்ளுமென நம்புகிறோம்.