සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட பொலிஸார் பதவி நீக்கம்! « Lanka Views

போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட பொலிஸார் பதவி நீக்கம்!போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட மற்றும் வியாபாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்ட பொலிஸ் போதை வஸ்து தடுப்பு பணியகத்தின் நான்கு அதிகாரிகள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடக அறிவிப்பாளர்  பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஜாலிய சேனாரத்ன கூறினார்.

இவ்வாறு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களில் உதவிப் பொலிஸ் பரிசோதகர், பொலிஸ் சார்ஜன்கள் இருவர் மற்றும் ஒரு பொலிஸ் காவலர் அடங்குவதாக ஊடக அறிவிப்பாளர் மேலும் கூறினார்.

தவிரவும், பொலிஸ் போதை வஸ்த்து பணியகத்திற்குப் பொறுப்பான பிரதி பொலிஸ் மாஅதிபர் சஜீவ மெதவத்த நலனோம்புகை பிரிவிற்கு மாற்றப்படவிருப்பதுடன், அதற்கு அனுமதி வழங்குமாறு பொலிஸ் ஆணையத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதன்படி. எதிர் வரும் வியாழக்கிழமை கூடவிருக்கு பொலிஸ் ஆணையம் குறித்த இடமாற்றம் சம்பந்தமாக ஆராயவிருக்கின்றது. சஜீவ மெதவத்தவின் இடத்திற்கு பிரதிப் பொலிஸ் மாஅதிபர் கே. அபொன்சு நியமிக்கப்படவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
Related News