සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
போராடிப் பாதுகாத்த கல்வி உரிமையை குழி தோண்டி புதைக்கும் சட்டமூலம்- புபுது ஜயகொட « Lanka Views

போராடிப் பாதுகாத்த கல்வி உரிமையை குழி தோண்டி புதைக்கும் சட்டமூலம்- புபுது ஜயகொடஇலவசக் கல்வியை ஒழித்துக் கட்டுவதற்காக அதனை விற்பனைப் பண்டமாக ஆக்குவதற்கு ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டன. என்றாலும் மக்களின் எதிர்ப்பினால் பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த உரிமையை குழி தோண்டி புதைப்பதற்கு அரசாங்கம் புதிய சட்டங்களை கொண்டு வந்திருப்பதாக  முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி கூறுகிறது.

முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் பத்தரமுல்ல அலுவலகத்தில் நடைபெற்று ஊடக சந்திப்பின்போதே அதன் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

அரசாங்கம் ஏற்கனவே பாராளுமன்றத்தில சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ‘தர உத்தரவாதம் மற்றும் அங்கிகார ஆணைக்குழு’சட்டமூலத்தின் ஊடாக தனியார் பல்கலைக் கழகங்களை சட்டபூர்வமாக்குவதற்கான முதல் அடியை எடுத்து வைத்துள்ளது. இந்த சட்டமூலம் நிறைவேறும் பட்சத்தில் இலங்கை வைத்தியர்களின் சபை, இலங்கை தாதியர் சபை, இலங்கை பொறியிலாளர் சபை, இலங்கை கட்டட வடிவமைப்பாளர் சபை, பல்கலைக் கழக மானிய ஆணைக்குழுவும் ரத்து செய்யப்பட்டு அவை அரசியல் அதிகாரத்துவத்தின் கைப்பொம்மைகளாக ஆகிவிடும் என புபுது ஜயகொட மேலும் கூறினார்.

தொடர்ந்து அவர் வௌியிட்ட சில கருத்துக்கள்,

“இதுவரை காலமும் இந்நாட்டை ஆண்ட அணைத்து அரசாங்கங்களும் கல்வியை தனியாமயமாக்குவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்தன. கல்வியை தனியார்மயமாக்குவதற்கு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் யாவும் தோல்வியடைந்தமைக்கான ஒரு காரணம் தான், மேற்படி தொழில்சார் சபைகளிமிருக்கும் உயர் கல்வியின் தரத்தை அளவிடுவதற்கான அதிகாரங்கள். தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் அடிப்படை நோக்கமான இலாபம்தான். ஆகவே, அந்நிறுவனங்களின் குறைந்த தரத்தை கொண்ட பட்டப் படிப்புக்கான பாடநெறியை மேற்படி தொழில்சார் சபைகள் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. கடந்த காலத்தில் சைட்டம் தனியார் பல்கலைக் கழகத்தின் மருத்துவ பட்டப் படிப்புக்கு இலங்கை வைத்தியர்கள் சங்கத்தின் அனுமதி கிடைக்கவில்லை. எந்தவொரு மருத்துவ பட்டத்​தைையும் இலங்கை மருத்துவர் சங்கம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. எனவே கல்வியை விற்கும் அரசாங்கங்களின் தேவைக்கு இந்த தொழில்சார் சபைகள் தடையாக உள்ளன.

கடந்த 2012லிருந்த அந்த இடையூறை தவிர்ப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஒன்று சட்டத்தை மாற்ற, அல்லது தற்போதைய சட்டத்தை மாற்ற, அமைப்புகளுக்குள் தமது அடிவருடிகளை நுழைவித்து தீர்மானங்களை மாற்ற முயற்சிக்கப்பட்டது. அவை அனைத்தும் தோல்வியடைந்த பின்னர் இந்த அரசாங்கம் இப்போது புதிய சட்டத்தை கொண்டுவந்துள்ளது. இந்த சட்டத்தின் ஊடாக  மேற்படி தொழில்சார் சபைகளின் அதிகாரங்களைக் கொண்டு கல்வியில தலையிடும் அதிகாரம் நீக்கப்படும். அது ‘தர உத்தரவாதம் மற்றும் அங்கீகாரம் ஆணைக்குழு’ என்று புதிய அமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.

இந்த ஆணைக்குழுவிற்கு நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களைக் கொண்டே அதன் தன்மையும் நோக்கமும் வௌிச்சத்திற்கு வருகிறது. ஏற்கனவே குறிப்பட்ட தொழில்சார் சபைகளுக்கு உறுப்பினர்கள்  அந்தந்த தொழில்களில் ஈடுபடும் தொழில்சார்ந்தவர்களின் வாக்குகளினால் நியமிக்கப்படுவார்கள். உதாரணமாக இலங்கை மருத்துவர் சபைக்கான பதவிகளில் 4 அல்லது 5 பதவிகளுக்கு அமைச்சரால் நியமிக்கப்படுவதுடன், ஏனைய பிரதிநிதிகளில 4 பேர் பதவிசார்ந்து நியமிக்கப்படுவர். அதன்படி,

பல்ககலக்கழக மானிய ஆணைக் குழுவின் தலைவர் அல்லது அவரால் அதிகாரமளிக்கப்படும் ஒரு அதிகாரி, உயர் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அல்லத அவரால் அதிகாரமளிக்கப்படும் ஒரு அதிகாரி, நிதி அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது அவரால் அதிகாரமளிக்கப்படும் ஒரு அதிகாரி. இந்த நால்வருக்கும் மேலதிகமாக எஞ்சிய பிரதிநிதிகள் அரசியல்அதிகாரத்துவத்தினால் நியமிக்கப்படுவர்.  அதோடு உயர் கல்வி அமைச்சரால் 15 பேர் நியமிக்கப்படுவர். அவர்களில 9 பேர் ஆணைக்குழுவுக்கு ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுவர். அதன்படி இதில் அதிக அதிகாரங்கள் அரசியல் அதிகாரத்துவத்திற்கே கிடைக்கிறது  இதற்கு முன்பு தொழில்சார் அனுபவமுடையவர்களைக்  கொண்ட சபைகளினூடு உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தரத்தை அளவிட்டுப் பார்த்தால், சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் பின்னர் அரசியல் அதிகாரத்துவத்தினால் ஆடவைக்கப்படும் பொம்மை ஆணையக் குழு கல்வியை விற்பதற்கு அனுமதியளிக்கக் கூடும்.

ஆகவே, பாராளுமன்றத்தில இந்த சட்டமூலத்திற்கு ஆதரவாக கை உயர்த்த வேண்டாமென நாம் வற்புறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்த சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டால் அதனை பாராளுமன்றத்திற்கு வௌியே தோற்கடிப்பதற்கும் விடயத்தில் நாங்கள் தலையீடு செய்வோம். மாணவர் அமைப்பு ஏற்கனவே போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ள. அதற்கு எங்களது பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குகிறோம். அதேபோன்று தொழிலாளர் அமைப்பு, விவசாய அமைப்பு, தொழிற் சங்கங்கள். நாட்டின் பொதுமக்கள் தர உத்தரவாதம் மற்றும அங்கீகார ஆணைக்குழுவுக்கு எதிராக அணிதிரட்டி சட்டமூலத்தை தோற்கடிக்க  நடவடிக்கை எடுப்போம்” என்றார்.
Related News